Fóg nén

Tecnologias, produtos, coisas criadas pelos não-índios

Eleição

Eleição

Eleição to Vãme.

Kurẽ ta 26 kysẽ tag kã ẽg tỹ ta brasileiro kar tag vỹ presidente jé votar kej mũ, ũn ta 2019 tá krỹg ge mũ ẽn ti. Ẽg tỹ ta kanhgág tag mré hã ta kej mũ gé. Presidente Dilma fi tỹ kanhgág ag mỹ ga pipin ge to ver han há han tũ nĩ, hãra jãvo Aécio ti mỹ ẽg mỹ ga pipin mũ hãn?
Kỹ ẽg tỹ ta kanhgág tag vỹ votar ke há han ge nỹtĩ.

Ẽg Rĩja

Ẽg Rĩja

Dunga ti

Kurẽ ta 22 kysẽ ta julho prỹg ta 2014 tag kã seleção brasileira vỹ técnico tãg nĩ ha, ti jyjy vỹ DUNGA ke tĩ, ẽg kar mỹ sér ta tĩ tag tugnĩn.

Dunga

Dunga

Seleção.

Rẽkétá kurẽ ta 08 tag kã vỹ brasileiro ag mỹ kórég tỹvĩ tĩ, mỹr seleção vỹ alemanha tá seleção ag mỹ krónh-krónh ké. Kỹ vẽnhkar vỹ uri ver vẽsarinh-rénh nỹtĩ nĩ.

Seleção

Seleção

UNICAMP

Tag vỹ tỹ fóg ag ẽmã ta São Paulo ki universidade mág ta 5 ke ag kã'ũ jẽ. UNICAMP prỹg ta 1966 kã han ka jẽ, kỹ uri professor ag vỹ tỹ Doutores nỹtĩ, kar funcionário ag nĩkrén vỹ 8 mil ke nỹtĩ. Universidade tag vỹ ũn tỹ ki vẽnh kairãn sór mũ ag mỹ curso ta 68 nĩm tĩ. Kãki veñh karẽn nỹtĩ ag vỹ uri 18 mil ke nỹtĩ. Kar graduação ki han ge vỹ 156 nĩkrén nĩ, hã vỹ ser 16 mil tá krỹg nĩ ũn tỹ han nỹtĩ ag. UNICAMP ta mag tỹvĩ hãra ti ver cota ta rãnhrãj tĩ ver kapũr mré kanhgág ag mỹ.

kópa

kópa

Brasil ki kópa kutẽ.

Prỹg tag kã ẽg ẽmã ta Brasil tag ki vẽnhkanhir mág vỹ kutẽ nĩ. Kỹ ga tag kri ẽmã kar mĩ fóg ag vỹ kãmũ nỹtĩ nĩ, ag tỹ jag nẽ kato ke jé gé. Kỹ ser vỹ ẽg mỹ vẽnhmỹ tĩ, mỹr ẽg pi fóg tã'ũ tage ag vigve nỹtĩ vã, hãra ser ẽg tỹ ag mré mỹsinsér nỹtĩ nĩ gé.