Fóg tỹ Pã'i Mág

Dilma Rousseff

Ãg ga mág tỹ Brasil vỹ vãhã ti kãme ki ũn tytá fi tỹ pã'i han mỹ ser. Prỹg tỹ 2010 kã,
Kysã tỹ tumru kri nũr tẽgtũ kã ũn tituru nỹtĩ vỹ vóta ké. Hãra fi vỹ ver ãn kã vãnh kren. Mỹr Dilma fi mỹ ke ja vỹ 46,90% tykrỹg ja nĩ, jãvo José ti mỹ keja vỹ 32,61% tykrỹg.
Kỹ tribunal vỹ vóta ke mãn ge tó, mỹr Dilma fi mré José Serra ta jagnẽ pétém kren kỹ mũ nĩ.
Kỹ vỹ kysã tỹ tumru hã kãki ke mãn gé, kurã kri nũr tỹ 31 kã.
Hãra fi vỹ ãn kã ti ré mág ser, kỹ fi pi vẽnhkren mũ ser.

FUNAI jo ũ tátá fi tóg jẽ ha.

Ũn tátá fi tóg tỹ FUNAI presidente nĩ ha.

Kurẽ tỹ 26 kã kysẽ tỹ abril kri prỹg tỹ 2012 tĩ mũ tag kã, FUNAI presidente ki fi tóg rã, Drª Marta Maria do Amaral Azevedo ke mũ ẽn fi.Marta fi vỹ Marcio Meira ti jagfy nĩ ha. Fi vỹ tỹ Antropóloga mré Demógrafa nĩ. Marta fi jykre vỹ tỹ kanhgág ag tỹ mĩ mũ tag tỹ há kej ke to vãsãn mũ, ũ hã vỹ tỹ; ne tugnĩn kanhgág fag kãgter mũ nĩ.

Pã'i fi

Ãg ga mág tỹ Brasil vỹ vãhã ti kãme ki ũn tytá fi tỹ pã'i han mỹ ser. Prỹg tỹ 2010 kã,
kysã tỹ tumru kri nũr tẽgtũ kã ũn tituru nỹtĩ vỹ vóta ké. Hãra fi vỹ ver ãn kã vãnh kren. Mỹr Dilma fi mỹ ke ja vỹ 46,90% tykrỹg ja nĩ, jãvo José ti mỹ keja vỹ 32,61% tykrỹg.
Kỹ tribunal vỹ vóta ke mãn ge tó, mỹr Dilma fi mré José Serra ta jagnẽ pétém kren kỹ mũ nĩ.
Kỹ vỹ kysã tỹ tumru hã kãki ke mãn gé, kurã kri nũr tỹ 31 kã.
Hãra fi vỹ ãn kã ti ré mág ser, kỹ fi pi vẽnhkren mũ ser.
Fi mỹ ke ja vỹ 56,05% tykrỹg janĩ. Jãvo ti mỹ ke ja vỹ 43,95% tykrỹg ja nĩ.

Luis Inácio Lula da Silva

Lula vỹ tỹ fóg tỹ pãí jé nĩ Brasil kãki, prỹg tỹ 2002 até 2010 kãki. Lula vỹ tỹ fóg Aristide Inácio da Silva kar Euridice ferreira de mello fag kósin nĩ. Lula tỹ kurã tỹ 27 de outubro tỹ prỹg tỹ 1945 ká mur kỹ nĩ,ẽmã tỹ Pernambuco tá. Lula tỹ ti tagĩr kã vãsarénh mág kỹ nĩ,ẽmĩn jagma ti je tỹ kakanẽ vẽne ketĩntĩ, ti tỹ ti panh jagtãtá ti kóm ném mãn jé. Kar ti je tỹ cidade tá pẽntoró sánsán tĩg tĩ gé, ti tỹ kutykỹ ti nỹ fag jagtãtá to nén ũ mãn jé ke gé. Lula je tỹ Iskóra pública tá vãnhkanhrãn kỹ jẽ gé Guarujá tá, ti iskóra jyjy hãvỹ Marcílio Dias ke mũ.

Francisco Ferreira da Rocha Loures

Rocha Loures ke mũ tag vỹ ẽmã tỹ Guarapuava tá mur kỹ nĩ, fóg sĩ tag vỹ tỹ comandante militar kósin nĩ ẽmã tag tá. Fóg sĩ tag vỹ kóna mré jagnẽmré mogmog kỹ nỹtĩ, kỹ ag tóg tag tugnĩn jagnẽ to há tavĩ nỹtĩ. Hã kỹ kóna tỹ tag tugnĩn ti mré ẽmĩn róm sór mũ, Cacique Nonoai ga kukãm, ag tỹ ag monh mré paj fã han ge tugnĩn. Ky fó tag tỹ ser 1845 kã tỹ kanhgág ag diretor nĩ ser Província do Paraná ki.

Barack Obama

Barack Obama vỹ tỹ fóg ag pã'i mág vyr, prỹg 2008 kỹ. Kurẽ 04, kysẽ tỹ agosto kar prỹg 1961 kỹ ti vỹ tyj ja nĩ, fóg ag jãmã Honolulu ke mũ ãn tá, Havaí kãke ke ke vỹ, ãmã EUA tá. Ti ta gĩr ra ti vỹ vỹju pãvãn há ja nĩ, ka ti vỹ tĩ prỹg 17 ra ãmã tã Los Angeles que mũ ãn ra vỹ kugénh mũ ser ti ta ti kanhró ta mág ke sór ka. Tĩ jykre vỹ 'e tavĩ nỹ tĩ, ti pi ver ti kar 'e tãn mũ, hã ta tĩ ver. Prũg ti tóg kar ti vỹ krẽ rẽre nĩ, ta ti vỹ ũn ve vyr fóg sá ag ky pã'i mág.
Ti ta tỹ pã'i nĩ ki ti tu vãmer vỹ kutẽ mũ 2009 kã, ẽg ga Brasil ra tĩ vỹ kãtĩn 2011 kã, ti ta ti mré ke ag ju ẽkrén vỹ.