Tỹgtỹnh

Uruguai Tá Kanhgág

Inh vỹ Uruguai tá kainhgág kófa kinhrãg
Ti vỹ vỹsỹ vár hore, ẽg mỹ hãn mũj ge mũ ẽn ra
Ẽg rĩr tag kinhra ta nĩ, ẽg ta ti há ki mũ mré ti jakajẽn ka ke tag ti.
Ẽmĩn kãtĩg tag mré ti tĩg tag ti.

Inh vỹ Uruguai tá kanhgág ti kajrẽn
Ẽg rĩr tag vỹ ũn tỹ nón pétã sĩ han mũ ẽn ag tũ nĩ.
Goj kafẽ Tũ vỹ pó ta ga ki krỹ ke tĩ
Ti vỹ inh mỹ kãnhmég vỹ ũn nĩ kórog ẽn hã ki ti vỹ kupri nĩ, ke mũ. (2x)

Inh vỹ Uruguai tá kainhgág kófa kinhrãg
Ti vỹ kanhgág tỹ fóg tỹ nén han vãnh ẽn han tĩ.
Inh mỹ ti vỹ Krĩg mág san ẽn kã
Vỹ ẽn tỹ Topẽ ti kósin mré vĩj ge kã nỹ ha ser.

Kókaj ti

Kókáj ti ta ẽmã ta Fág Nhin ki Vẽnhprũg kã vãkyn vẽ.

Tỹgtỹnh

Tỹgtỹnh

Vẽnhgrén.

Vẽnngrén vỹ tỹ vẽnh kar ta han fẽ nĩ. Mỹr ẽg mỹsér kỹ ẽg vỹ vẽnhgrin-grén tĩ, ẽg pir mỹ, ketũmỹr régrég ka kegé. Ũ vỹ majre tỹvĩn tá vẽnhgrén tĩ, kar ũ vỹ ti ĩn tá vẽnhgréntĩ gé. Kỹ ẽg vỹ ẽg vẽnhgrén ki kagtĩg ra ẽg vỹ kinhrãg tĩ. Hãra kejẽn ũ ag vỹ ag pénmigmé ãn kã hã vẽnhgrén tĩ, mỹr ag vỹ ag fe há ãn kã mã'ãg mé nỹtĩ. Kỹ vẽnhgrén vỹ ẽg tar há han tĩ, ẽg mỹ há ta tĩgnĩ kar.

Jurupari ag vãkyn.

Guarani ag.

Xingú ag.

Terena fag vẽnhgringrén.

Terena fag vẽnhgringrén.

Ẽmã ũ tá kanhgág vẽnhmỹ ag tỹgtỹnh.