Tỹgtỹnh

Inh vẽkyn.

Kanhgág tỹgtỹnh.

Ẽmã ta Apucarana PR tá kanhgág ag.

Kujá ag kurẽ.

Kanhgág ta fóg ag vẽnhgrén kãgrén.

Vẽnhprũg

Beethoven

Ludwig Von Beethoven vỹ tỹ ga tag ki vẽkyn ja ag mág nĩ. Ti vỹ Bonn ta tyj ka nĩ, vãsỹ Reino da Prússia vẽ (hãra vỹ tỹ uri Alemanha nĩ ha), 1770 kã, hãra ti vỹ ẽmã tỹ Viena (Áustria) ta tũg, 1827 kã.
Beethoven ti vỹ jãvy ta oito ke ja nĩ, jãvo ti vỹ ta ti kẽke nón ke nĩ ti mỹnh fi mén régrég kar.

Ẽmã tỹ "Fág Nhin" ki kanhgág ag ta desfilar ke, 2012 kã

Metovẽj

Metovẽj ke mũ ti vỹ tỹ ũn vẽkyn tĩ jafẽ tĩgtĩ, prỹg tỹ 1770 kã. Ti vẽkyn tag vỹ prỹg tỹ 1827 tá krỹg. Ti vỹ vẽkyr tỹ vẽnh kar mỹ há han ja hẽvẽ tỹ "kutu" ke mũ. ("Beethoven" ven ra.)

Kanhgág ag tỹgtỹnh.