Tỹgtỹnh

Kanhgág vĩ ki Hino Nacional.

Kanhgág ag Vẽnhgringrén

Kanhgág ag Vẽnhgringrén

kanhgág pẽ fag

kanhgág pẽ fag

Vỹnvỹn ke kỹ

Mũnỹ vỹnvỹn ke kỹ,
mỹ há mũ jé,
Mũnỹ vỹnvỹn ke kỹ,
Mỹ há mũ jé.
Mỹ kaga tĩ tũg nĩ,
Mỹ kaga tĩ tũg nĩ,

Mũnỹ vỹnvỹn ke kỹ,
Mỹ há mũ jé.

Jẽsĩ fi tỹnh

Órog tygtag jẽn, órog tygtag jẽn
Órog tygtag jẽn, órog tygtag jẽn
Ijẽ nĩmẽ re fej tygtag,
tygtag, tygtag, tygtag

500 Prỹg

Ũn mág ag tỹ vỹsỹ, junjun janki,
Ẽg ta vỹsarinhrénh ẽg tóg,

500 prỹg ki ẽg tỹ vỹsãnsãn mũ,
Ẽg tỹ kanhgág ag,
pã'i tỹ ti mré ke ag kãjatun,
Hẽra ẽg tỹ vỹsãnsãn mũ, ẽg mũja mĩ.

Kanhgág,kar ũn sá mré, ũn kupri ag tỹ,ag ta, vỹsarinhrénh ja nĩ,
Fóg ag tỹ vỹsa junjun jan ki,
Ag tỹ vasarinhrénh ja nĩ.

Nãn ga

ver ta kanhgág ag nỹtĩ ja mĩ tỹ ver nãn tĩ,
fóg ag ne ki kã ge kỹ nãn tỹ tũ ke mũ,
mỹg mág mré ag ãkréj fã tỹ tũ ke rã nĩ,
krẽkufár tỹ tũ ke rã nĩ, goj tỹ kaga san kỹ,

Kanhgág ag vỹ, nãn ga ag vỹ tag ki nỹtĩ nĩ,
nãn kãmĩ nén ũ há tĩ ver,
ẽgkrã tỹ ki kanhrãnrãn ke vẽ.

Michel Teló kanhgág vĩ ki

Tỹgtỹnh kanhgág vĩ ki