Vẽjẽn

Porko krĩ kryn

Porko krĩ kryn

Porko tãnh

Porko tãnh

Ẽmĩ ve

Ẽmĩ ve

Ẽmĩ

Ẽmĩ

Pisé

(Texto: Selvino Kókáj Amaral)

Pisé vỹ tỹ kanhgág ag vẽjẽn nĩ. Vẽjẽn tag vỹ ko há tỹvỹ nĩ, ẽg tỹ ẽg ẽkrénh tĩg kỹ ti nĩ ẽn to ko jé. Ẽg tỹ pisé tỹvĩn ko sór kỹ ta ko há tỹvĩ nĩ gé, mỹr vẽjẽn tag tỹ ẽg tỹ ko kar ẽg pi kãnhmar kókĩr tĩ. Gãr kughu* kupri tỹ ẽg tỹ han tĩ, ẽg pi gãr kar tỹ han mũ. Mỹr gãr kughu kupri tỹ pisé tag tỹ vỹsỹ kanhgág ag ráráj mũn kỹ ag tỹ pisé hã ko kar mũ tĩ. Kanhgág ag tỹ pisé ko kar mũn kỹ ag tỹ rara há nỹtĩg tĩ, ag tỹ ser ag kato ráráj ge mũ ag tỹ tũ kej gen hẽ vẽ ser.