Ẽkrénh

Sẽgsó Kẽgĩnh

Jẽsĩ ũ to ẽg tỹ Sẽgsó Kẽgĩnh ke tĩ, mỹr sẽgsó ag tỹ ‘e nỹtĩ. Tỹ ũ nĩ ke ag tỹ nĩ, Ũ to kanhgág ag tỹ Sẽgsó Pẽ ke tĩ gé. Hãra sỹ inh vẽnhrá taki Sẽgsó Kẽgĩnh ti to vẽmén mũ. Mỹr tỹ jẽsĩ ũ ag sĩnvĩ rike nĩ gé, ti tỹ ẽg nãn kãmĩ tĩn kỹ. Ti sĩnvĩ ra kanhgág ũ ag pi ti to há nỹtĩg nĩ, mỹr sẽgsó Kẽgĩnh tag tỹ garĩnh ‘o ko kamẽ nĩ. Kỹ ser sẽgsó Kẽgĩnh tỹ ẽg ĩn to hã tẽ tĩn kỹ garĩnh ki rĩr nĩ, mỹr sẽgsó Kẽgĩnh ti tỹ garĩnh fag jagfe ve kỹ ti tỹ fag ‘o kagraj mũ.