Vãme

kujá to vãmén

Vãmén sĩ han ge

Kỹ isóg ãjag mỹ nén ũ si tag to vãmén mũ,hã ra tag vỹ tỹ ẽg si ag tỹ nén ũ hyn han fã to

Ẽmã tỹ São Paulo ki Kanhgág ag vỹ ag vĩ ki Dicionário Pẽ nỹtĩ ha.

Ẽmã tỹ Icatu kar Vanuíre, São Paulo tá kanhgág ag vỹ kanhgág ag vỹ ag vĩ ki Dicionário kãn kỹ vinven mũ, kurẽ tỹ 17 kysẽ tỹ abril kã, hẽ to ag vỹ Dicionario Paulista ke mũ.
Ag Dicionário tag vỹ página tỹ 288 ke nĩ. Ũn tỹ Dicionario Paulista tag tỹ rãnhrãj mũn ag hã vỹ tỹ, coordenador linguista Wilmar D'Angelis nĩ, ti mré Grupo tỹ Pesquisa InDIOMAS (UNICAMP) kar ONG Kamuri, FUNAI Regional Litoral Sudeste kar Unicamp mré. Ag vỹ prỹg tỹ 5 ke han, ag tỹ Dicionário tag kãn jé.

UNICAMP VỸ KANHGÁG TỸ PROFESSOR JAPRẼR MŨ

Unicamp vỹ Kanhgág tỹ professor japrẽr mũ (Brasil kãki universidade mág ag kã'ũ vẽ) ti tỹ ta kãki tỹ professor jẽj ge vẽ, ti to Unicamp vỹ "Professor Kanhgág ta kajrãn tĩ" ke mũ. Ti jyjy vỹ Selvino Kókáj Amaral ke tĩ, ẽma tỹ Guarita/ RS tá ke ti vẽ.
Ti vỹ ag tỹ nĩgjãg nĩkrén tỹ 8 ke ag kãkã jẽ nĩ, ũn tỹ Unicamp ki rãnhrãj ge mũ ag mré. Kysẽ tỹ agosto kã ti tỹ rẽnhrẽj jẽ ki dezembro tá krỹg mũ prỹg tỹ 2017 tag kã.

Vãmén mré Vẽnhrán mãn

Inh as ãjag mré Site tag ki vãmén mãn ge tag to vĩj ge vẽ. Mỹr isỹ vãhã inh ĩn ki internet nỹ ser, kỹ sỹ kurã tag pãte tag ki vẽnhrán mãn mũ há ser. Kỹ isumẽm nĩ ser.

Vãme

Site tag vã háta vĩ nĩ, hãra sóg ve vãnh hag. Kỹ sóg inh login han mãn.
Kỹ sóg kãnhmar inh ẽmã ki nén ũ ta hẽn rikej fã tugtój mũ ajag mỹ,
inh vãme ki

Kỹ hãvẽ sỹ ajag mỹ tój ke tĩ.

Kókaj ti

Kókáj ti ta ẽmã ta Fág Nhin ki Vẽnhprũg kã vãkyn vẽ.

Brasil ki Pã'i mág fi kutẽm sór.

Uri kurẽ tag mĩ ẽg ẽmã mág ta Brasil mĩ vẽnh 'e vỹ ẽmĩn jagma vẽnhmãn mág mũ nĩ, ag tỹ nén ũ kaja mág mré nén ũ kórég tag tugnĩn pã'i mág ta Dilma fi kutẽm sór vẽ.

Professor ag vẽnhmãn.

Uri kurẽ ta terça 06 tag kã ãg ga ta Rio Grande do Sul ki professor kar ag mré fag vỹ vẽnhmãn nỹtĩ nĩ, Programa Rede de Saberes indígena ki nỹtĩ kar ag vẽ. Vẽnhmãn tag vỹ kurẽ ta quinta 08 tá krỹg mũ.

Kujá ag kurẽ.

Kurẽ ta 20, 21 kar 22 tag kã ẽmã ta Tupẽ Pãn POA - RS ki kanhgág ag vỹ kujá ag vẽnhmãn nỹtĩ. Ẽmã kar mĩ kujá ag vỹ ki nỹtĩ, kenjé prỹg kar kã kujá ag vẽnhmãn tag vỹ kysẽ ta novembro kã kutẽ tĩ.

Kanhgág to vãme ũ.

Kanhgág to vãme ũ vỹ vẽnhven mãn. Kenjé ẽg vỹ vãnhver ta Bororo ag hã nỹtĩ, vãsỹ ẽg tỹ vẽnhrĩnh ja fã ãn tugnĩn. Tag to vãme vỹ Portalkaingang tá sa nĩ, kar isa tó ja tag to kãgrá vỹ tá nỹtĩ nĩ gé. Hã ta tag nỹtĩ:http://www.portalkaingang.org/downloads/Kaingang_enfeite_ritual.pdf
Ha tá ve.

Saberes Indígena nas Escolas.

Semana tag kãmĩ ẽg tỹ ta Saberes indígenas nas Escolas ki ta Orientadores vỹ UFGRS ki vẽnhmãn mãn gé. Kurẽ tẽgtũ tá krũg tóg, vẽnhman tag ti; segunda, terça kar quarta kã.

Eleição to Vãme.

Kurẽ ta 26 kysẽ tag kã ẽg tỹ ta brasileiro kar tag vỹ presidente jé votar kej mũ, ũn ta 2019 tá krỹg ge mũ ẽn ti. Ẽg tỹ ta kanhgág tag mré hã ta kej mũ gé. Presidente Dilma fi tỹ kanhgág ag mỹ ga pipin ge to ver han há han tũ nĩ, hãra jãvo Aécio ti mỹ ẽg mỹ ga pipin mũ hãn?
Kỹ ẽg tỹ ta kanhgág tag vỹ votar ke há han ge nỹtĩ.

UFGRS ki ẽg vãnhmãn.

Uri kurẽ tag 19 kã kanhgág ta professores ag vỹ jagnã mré vẽnhman nỹtĩ nĩ, kenjé Mec ki programa Saberes Nas Escolas Indígenas vỹ kutẽ nĩ. Hãra vẽnhmãn tag vỹ uri tũg mũ, kỹ ser ẽg vỹ ẽg escola ra vẽnh kar jykre tag gég mũj mũ.

Toldo Imbú to vẽnhrá.

Toldo tag ti to vẽnhrá ta kutẽ hore, kenjé Toldo tag ti to vãme vỹ 'e tĩ vã. Hãra vãhã vẽnhkar ta vãme tag kinhrãg mũ ha ser. Ũ tỹ Toldo Imbú ti to á ve sór mũn ta Portal Kaingang () ki vej mũ, hã ve kãmã.

>>

Ẽg arũnũ ag mré conselho de classe.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki escola ki profesores ag vỹ conselho de classe han nỹtĩ nĩ. Kỹ ser professores ag mré diretor vỹ arũnũ ag mré vãminmén há han. Hãra nén ũ kórég pi hãnrike mũ, vé ẽg jykre vỹ ki kro kãn.