Vãme

Orientadores ag vẽnhmãn

Kurẽ ta 27, 28, 29 kusẽ ta agosto tag kã ẽmã ta Rio Grande do Sul ki professores ag vỹ UFGRS ki vẽnhmãn nỹtĩ nĩ. Kenjé ũn ta vẽnhmãn tag ki nỹtĩ ag vỹ ta Orientadores nỹtĩ. Kỹ vỹ ẽg mã há kar tĩ mỹr ẽg educação jé ke vẽ curso tag ti.

Kanhgág ag mỹ ônibus.

Uri kurẽ tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki kanhgág ag vỹ ônibus há gỹjỹ ke mũ. Kỹ ẽg mỹ sér tĩ, mỹr ẽg hã nỹ ti vó mũ.

Brasil ki kanhgág kar ag ta II Encontro Nacional de Estudantes Indígenas.

II Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, tag vỹ tỹ ENEI nĩ. Tag vỹ ku tẽj ge nĩ nĩ, kurẽ tỹ 04, 05, 06 kar 07 kã kysẽ ta agosto prỹg ta 2014 tag kã. Ti kutẽj ge vỹ tỹ Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Campo Grande, Mato Grosso do Sul tá.
Ha Terena Simone Eloy Terena vĩ mã kãgrá vogvo vej fã tá.

Dunga ti

Kurẽ ta 22 kysẽ ta julho prỹg ta 2014 tag kã seleção brasileira vỹ técnico tãg nĩ ha, ti jyjy vỹ DUNGA ke tĩ, ẽg kar mỹ sér ta tĩ tag tugnĩn.

Seleção.

Rẽkétá kurẽ ta 08 tag kã vỹ brasileiro ag mỹ kórég tỹvĩ tĩ, mỹr seleção vỹ alemanha tá seleção ag mỹ krónh-krónh ké. Kỹ vẽnhkar vỹ uri ver vẽsarinh-rénh nỹtĩ nĩ.

Campinas ki Vẽnhmãn.

Uri ẽmã ta Iraí tá professor ta Gilson kar Votoro tá professor ta Ademir kar Apucarana tá professora Gilda fi mré inh kar professor Wilmar vỹ vẽnhmãn. Ẽg tỹ ẽg vĩ ki linguística ki semântica to vẽnhkajrẽn vẽ.Kỹ vỹ ẽg mỹ há tĩ, mỹr ẽg vẽnhkajrẽn tag vỹ ẽg mỹ ki kro há han nỹ nĩ. Hãra ẽg vẽnhmãn tag vỹ sábado tá krỹg mũ ver.

Brasil ki kópa kutẽ.

Prỹg tag kã ẽg ẽmã ta Brasil tag ki vẽnhkanhir mág vỹ kutẽ nĩ. Kỹ ga tag kri ẽmã kar mĩ fóg ag vỹ kãmũ nỹtĩ nĩ, ag tỹ jag nẽ kato ke jé gé. Kỹ ser vỹ ẽg mỹ vẽnhmỹ tĩ, mỹr ẽg pi fóg tã'ũ tage ag vigve nỹtĩ vã, hãra ser ẽg tỹ ag mré mỹsinsér nỹtĩ nĩ gé.

10º ELESI

(ELESI) vỹ tỹ Encontro sobre Leitura e Escrita em Sociedades Indígenas nĩ. Ka ser X tag vỹ Manaus tá kutẽj ge nĩ nĩ kysẽ tỹ outubro prỹg tỹ 2014 kã. ELESI tag vỹ UFAM - Amazonas tá Universidade tá ta kutẽj mũ.
ELESI tag vỹ 1995 kã kutẽ vén ka nĩ, COLE mré ta han ka ta nĩ vẽ - Congresso de Leitura do Brasil, UNICAMP ki (Campinas, SP), ti vỹ 2007 kã krỹ tá kutẽ nĩ ki. Kỹ ser ti vỹ 2010 pãte Brasil ki ẽmã 'e mĩ pa. VIII ELESI vỹ ẽmã tỹ Dourados MS, tá kutẽ, kysẽ tỹ maio prỹg ta 2010 kã. Hãra ser IX ELESI ne ser ẽmã ta Porto Seguro, BA, kysẽ ta outubro prỹg ta 2012 kã.

Pã'i ta Augusto tũg.

Kurẽ tỹ 31 kysẽ tỹ maio prỹg tỹ 2014 tag kã kanhgág tỹ pã'i Augusto da Silva ti vỹ tũg. Ti vỹ ẽmã tỹ Iraí tá nĩgtĩ, kar kanhgág kar ag vỹ estado ta Rio Grande do Sul ki ag mỹ tỹ pã'i mág há nĩgtĩ vã. Augusto ti vỹ prỹg tỹ 58 nĩgnĩ vã, ti tũg tũ ki.

Vẽnhkanhir

Kurẽ tỹ 28 prỹg tỹ 2014 tag kã ẽmã ta Fág Nhin ki gĩr tỹ vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag vỹ ẽg tỹ vẽnhkanhir to pracinha kej fã gỹjỹ ké. Ũn ta gĩr mỹ jãgnã mũ vỹ tỹ Estado ki secretaria ag nỹtĩ. Kỹ vỹ ser gĩr tỹ kanhgág kãsir ag mỹ sér tỹ.

Kusa.

Ta kutã mág mỹr pi Rio Grande do Sul ki kusãg mũ ver. Mỹr kenjé prỹg ta kusa han hore ãn mĩ, hãra pi ver tag mĩ kusãg tỹvĩn mũ ver. Hẽremũn kusa tỹ ta tag ta gym ken kar kusãg mũ ha.

Kanhgág ag vãkyr to Vãme.

Prỹg ta 1957 kã ẽmã mág ta Paris tá "Museu do Homem" (frances ag vĩ ki: "Musée de l'Home") ag vỹ Brasil ki kanhgág kar ag vãkyr nón kagá (SPI ag mỹ). Ũ tỹ ag jo jẽ fi jyjy Simone Dreyfus-Roche ke mũ.
à ta vãkyr tag mẽ sór ka internet ki vẽnhrá tag rán nĩ:

UFRGS ki ẽg vãnhmãn.

Kurẽ ta 07, 08, 09 tag kã kanhgág ta 15 ke kar guarani ta 05 ke ag vỹ UFGRS ki professor ag mré vẽnhmãn nỹtĩ nĩ. Kenjé MEC vỹ projeto ũ jãnãj ge nĩ nĩ ag tỹ kanhgág kar guarani ag mỹ curso nĩm jé, prỹg tag kã. Ka ẽg vỹ ag tỹ hẽren ka projeto tag han ge to ag jykre tugtó nỹtĩ nĩ ser.

Kanhgág Ana da Luz Fortes do Nascimento Fẽno fi tũg.

Kurẽ tỹ 06 kysã tỹ março prỹg ta 2014 tag kã kanhgág si fi vỹ tũg, fi jyjy vỹ Ana da Luz Fortes do Nascimento Fẽno ke tĩ, ẽmã ta Chimbangue tá. Fẽno fi vỹ ta ẽmã tag tá ta juja ãn ge nĩ vẽ fi rĩr tĩ ki, mỹr fi vỹ ga ta Chimbangue tag jé rárá mag ka nĩ prỹg ta 1970 ta 1985 tá krỹg ti. Kanhgág ag tỹ ser 1986 kã ga tag ta ag jyjy to sa jé, hãra ag vỹ prỹg ta 2006 kã hã ga tag ta ag tũ pẽ nỹ ser, ãn kã kanhgág si tag fi vỹ ag jo tĩg tĩ.

Gĩr tẽgtũ.

Ẽmã tỹ Guarita tá kanhgág vỹ ti prũ fi mỹ krãg, ti jyjy vỹ fóg vĩ ki Odacir ke tĩ. Hãra tá doutor ag tỹ ti prũ fi nĩgjãg mỹr fi nug kãki fi krã ne tóg tẽgtũ nỹtĩ nĩ. Kỹ vỹ kanhgág kar ag mỹ vẽnhmỹ tĩ tag tugnĩn, mỹr ẽg pi ver kanhgág tỹ krãg vãgnin tẽgtũ han to vãme ũ mã m´re kinhrá nỹtĩ ver Brasil tag ki.