Vãme

Fóg ag tỹ mỹsinsér

Kurẽ tag ag kãmĩ fóg ag vỹ ag vẽnhkanhir hyn-han nỹtĩ nĩ, tag to ag vỹ carnaval ke tĩ. Ag vẽnhkanhir tag vỹ semana pir tá krỹg kren tĩ, ag kanhig-nhir mré ag tỹ goj fa kron-kron pi pir tĩ gé. Ẽmĩn jagma ũn e ag vỹ kãgter mág tĩ gé, ag ta ag pénmé hãra ag kamĩjũ vug-vóg tugnĩn. Hãra ẽg pi ge tĩ jãvo.

Kanhgág kãsir ag tỹ aula to mũ mãn.

Uri kurẽ ta 24 tag kã kanhgág ag ẽmã kar mĩ kanhgág kãsir ag vỹ aula to mũ nỹtĩ ha. Kenjé ẽmã ta Rio Grande do Sul ki vẽnh kar ag vỹ jagnã mré aula to mũ kãn nỹtĩ nĩ, kỹ ser kanhgág ag vỹ ag tũ to mũ nỹtĩ ha ser ke gé.

Móra ke tĩ kugnỹn.

Semana tag kã ga ta Brasil ki móra ke mũ ag vỹ ga tỹ Peru tá ag kato kej mũ mũ. Ag mỹ nén 'ũ hãnrikej mũ vẽ, hãra ga tag ta Peru tá ke ag vỹ Brasil ki móra ke ta (Tinga) ke mũ ẽn ti kugnỹn mũ. Ti ta móra mãn ka ag vỹ ti mã kỹ góg kyr ãnge han tĩ ti tỹ ta kapũr tugnĩn ke vẽ, ag ta ser ti kugnỹn vẽ ser. Vẽnhkar ta ve, nén kórég tag ti. Hãra ãg jé tũg tĩ jãvo, ẽg tỹ Brasil ki nỹtĩ tag ti, mỹr nén kórég tỹvĩ vẽgtĩ.

Ta kutã

Ẽmã ta Porto Alegre ki rỹ vỹ vẽnhkar junja ke mág kurẽ 'e tag ki. Hãra Topẽ vỹ ẽg ki jagãgtar ke kỹ ẽg mỹ ta kutẽ jãnãg mũ uri. Ta há vẽ mỹr ta vỹ kumãr hã kutã nỹ nĩ, ka ser vẽnh kar vỹ mỹsinsér nỹtĩ nĩ ser, ta kutẽ tugnĩn.

Rỹ Porto Alegre ki.

Uri vỹ ẽmã tỹ Porto Alegre ki rỹjgy tỹvỹ nỹ, hãmũn tỹ 40° kãfór nỹ vãnhver. Kỹ vẽnhkar vỹ goj mág mĩ vẽnhkugpej mũ nỹ nĩ.

Ẽmã tỹ Votouro tá Vẽnhmãn kutãj ge.

Prỹg 2014 tag kã Kanhgág Jógo jo nỹtĩ ag vỹ ẽmã ta Votouro tá vẽnhmãn han mũ, semestre tag kã ver. Ag tỹ Kanhgág Jógo kãki professores ag tỹ hẽren ka ta rãnhrãj ge to ag kajrãn mũj ge vẽ.

Kurẽ tẽgtũ kã vẽnhmãn.

Kurẽ tẽgtũ tag kã ẽg vỹ ẽmã ta Iraí tá vẽnhmãn nỹtĩ. Ẽg tỹ Kanhgág Jógo to vãménge vã, Ong ta KAMURI mré. São Paulo tá ke ag vẽ, hãra ag vỹ kanhgág ag mré "site" tag han ka nỹtĩ. Ka ser ẽg tỹver kurã tag kã kanhgág vĩ ki dicionário eletrônico digital han ge to vãmén mũ gé.

Jagnã mré 2014 kãtĩn há han ge.

Uri vỹ tỹ prỹg ta 2013 ki kurẽ ẽgno nĩ. Kỹ ẽmã kar mĩ vẽnẽh kar vỹ vẽnh kãn kãn nỹtĩ nĩ, ag tỹ prỹ kãrã ta 2014 mỹ kãtĩg há han nĩ ken jé.

Topẽ kósin tỹ Jesus kurẽ.

Uri kurẽ ta 25 tag kã vỹ tỹ Topẽ kósin ta Jesus ti tyj ja nỹ. Kỹ vẽnhkar vỹ ga kri ẽmã kar mĩ mỹsinsér nỹtĩ, kurẽ tag tugnĩn.
Ka mũnỹ jagnã mré mỹsinsér jé kegé kurẽ tag to uri.

Ẽmã ta Irai tá Kanhgág Jógo to vẽnhmãn kutãj ge.

Kurẽ 03 kysã tỹ janeiro prỹg tỹ 2014 kã professor 'e vỹ ẽmã tỹ Irai tá vẽnhmãn mũ. Ag tỹ "Kanhgág Jógo" to vãmén ge vẽ, kar kanhgág vĩ ki dicionário digital to kegé. Fóg ag ẽmã ta Campinas SP tá Ong KAMURI ta rãnhrãj nỹtĩ ag vỹ kanhgág ag mré vĩj kãmũj mũ, kar Professor Wilmar D'Angelis (linguista) ti mré.

Inh ẽmã ki férias.

Kurã ta 29 kysã ta novembro kã, inh ẽmã ki escola vỹ férias ki ge hore. Kenjé taki ẽg vỹ kusã ta fevereiro kã kanhmar aula nĩm tĩ, kỹser ẽg tỹ kysã ta novembro tũg kỹ férias ke tĩ.

São Paulo tá kanhgág ag tỹ vẽnhrá to "convenção".

Ẽmã tỹ São Paulo ki kanhgág ag vỹ ẽmã régre nỹtĩ: Vanuíre kar Icatú. Kysã ta outubro kã prỹg tỹ 2000 kã, linguísta Wilmar D' Angelis ag vỹ tá ag vẽnhrá pẽ han. ag tỹ gen jé kenjé ẽmã tag ag tá kanhgág, gĩr kar professores ag pi aknhgág vĩ kinhra nỹtĩ. Ũn tỹ tá kanhgág vĩ tó kinhra ag vỹ tũg rã nỹ, ag vỹ si há tỹvĩ nỹtĩ. Kỹ ser SC, PR kar RS mĩ kanhgág ag vĩ vỹ ag ta ki kagtĩg nỹtĩ, ag tỹ gĩr ag kajrãn jé. Kỹ ser prỹg ta 13 ke kar ẽmã tag ag ki 1ª Convenção Linguística vỹ kurẽ ta 20 vỹ 23 kusã ta novembro kã, tá kanhgag ag vẽnhmãn mág ki, ag ta tá ag vẽnhrá to jykrén mãn jé.

Oficina kutẽ, ẽmã tỹ Planalto ki.

Uri kurẽ tag kã ẽmã kar mĩ professor ag vỹ vẽnhmãn ka nỹtĩ nĩ, Ag tỹ ag escola kar mĩ materiais didáticos hyn-han vẽ, kar ser gĩr ag tỹ vigve kỹ vẽnhrán kinrãg jé.
HÃ MỸ TóG KANHRãN JA Nỹ

Planalto tá Oficina

Kurẽ tỹ 25 kysã ta novembro kã vỹ Ẽmã ta Planato tá oficina nĩ. Kanhgág 'e ag kar fag vỹ tá nỹtĩj mũ, ag tỹ material didático hyn-han ge vẽ. Ũn ta ránrán ge mũn ag vỹ tỹ kanhgág vĩ ki professor ag nỹtĩ. Oficina tag vỹ kurẽ ta 29 tá krỹg mũ.

Kurẽ tỹ 15 kã feriado.

Kurẽ tỹ sexta 15 tag kã vỹ ẽg ga tỹ Brasil kar mĩ ta feriado tĩj mũ. Kenjé fóg ag vỹ kurẽ tag to dia da proclamação da república ke tĩ, kỹ ser vẽnh kar pi kurẽ tag kã rãnhrãj tĩ, kỹ ser kanhgág ag mré hã pi kurẽ ta 15 tag kã rãnhrãj tĩ gé.