Vãme

Kukryr

Uri kurẽ tỹ quinta-feira 25 kysã tỹ julho tag kã vỹ kusa tỹvĩ han ẽmã mág ta Rio Grande do Sul ki. Ẽmã ta "Fág Nhin" POA ki kukryr vỹ nĩ mág han, hãra ũn 'e pi vég mũ, mỹr tag ki kanhgág ag vỹ nũgnũr sér nỹtĩ. Hãra isa kusã ki nĩ mé hã nỹ kukryr ve há han jãvo, mỹr inh pi nũr sér nĩ hamẽ. Ha kukryr kãgrá vé:

Kukryr-ren

Uri kurẽ tỹ 22 kysã ta julho prỹg ta 2013 kã, kurẽg ge tá vỹ fóg ag ẽmã ta São José dos Ausente Rs tá kusa tỹvĩ han ja nĩ. Kusa tag vỹ kukryr-ren han, ag tỹ kusa kãmun mỹr ne tóg 0,5 graus negativo nĩ.Vẽnhmỹ fóg ag tỹ mrin-mrin ke mỹr nén ũ ne tóg tãm-tãm ke nỹtĩ nĩ, kỹ ag tỹ re tá ãvãnh mỹr kukryr-ren ne tóg pãm-pãm ke nỹtĩ nĩ.

Curso Dourados MS ki

Ẽg tỹ kanhgág tỹ kaingang mré Xokleng tóg tag ẽmã tỹ Dourados MS ra kãmũ kanhgág tỹ guarani Kaiowá ag ga ki.Ẽg tỹ ag mỹ ge kej kãmũ vẽ, ag tỹ ẽg kóm ag site pẽ han sór jé gé.

Porto Alegre ki Mercado Público Pũr

Sábado kurẽ tỹ 06 Kysã tỹ julho prỹg tỹ 2013 tag kã, fóg ag ẽmã tỹ Porto Alegre - Rs ki mercado público vỹ pũr. Ti jagtã tỹvĩn ta pũr ja nĩ 40% tỹvĩn, ti prỹg vỹ tỹ 236 anos nĩ je. Kãki fóg ag tỹ nén 'ũ vẽne kej fã ne tóg 1000 ke jẽg tĩ vẽ, kanhgág ag vỹ tá nén 'ũ kajẽm mũ tĩ gé ti tỹ kãki né 'ũ kar tugnĩn.

Guarita tá Protesto

Uri kurẽ tag kã ẽmã tỹ Guarita tá kanhgág ag tỹ protesto han mũ. Ag mỹ pã’i mág tỹ fóg ag pi tá kanhgág ag mỹ ag ki rĩr há han mũ. Saúde ki kar educação mỹ jẽnkamu pi tá jun mũ, vẽnhmỹ 1,2 milhões de tóg educação ki rãj mũ vã, hãra guarita tá pã’i ag pi ver tag ag tỹ nén ‘ũ han vég mũ. Kỹ ser tá kanhgág kar ag vỹ ẽmĩn mág nĩgfénh nỹtĩ nĩ ser.

Bruno Ferreira Unicamp ki

Kurẽ tỹ 28 kysẽ tỹ junho tag kã professor Bruno Ferreira vỹ UNICAMP ki Fórum de debates ra vár. Fórum Permanente Debate tag vỹ UNICAMP kãki Fórum kutã, tag hã to ag vỹ: “Inclusão e diversidade: políticas atuais e desafios para o futuro” ke mũ. Bruno Ferreira vỹ tỹ professor de História nĩ, kar ti vỹ UFRGS tá ti Mestrado em Educação han nĩ.

Ẽg gufã tỹ ẽg ré

Inh kósin

Inh kósin ag mré sog ẽg ga to ken ve.ngé é ãjag kóg carreteiro ki.Hã ra pi kãnhmar kutẽj hanỹ véjver. mỹr inh kre ag tỹ tẽgtũ nỹtĩ ag mỹ ga tun kỹ Hẽre mũ.mỹr ẽg jamã tõg sĩ ni.tag hãvé.

Kanhri vãme

ag

RS ki kanhgág ag Vẽmãn

Uri kurẽ ta 03 tag kã ẽg ga tỹ Rio Grande do Sul ki Kanhgág ag tỹ ẽmĩn 'e jagma nỹtĩ, ag tỹ ag ga to demarcação ta kãnhmar pa jé ke vẽ. Kỹ pa'i mág ta governo ag tỹ pã'i ta kanhgág ag mré vẽnhmãn mũ ser kysã ta junho tag kãki.

Ẽmã tỹ Brasil kãki kanhgág kar tỹ Vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag vẽnhmãn ve

Centro de Culturas Indígenas, fóg ag ẽmã tỹ São Carlos tá Unversidade (UFSCar) tá vỹ kanhgág tỹ Vẽnhkajrẽn nỹtĩ ag mỹ vẽnhmãn tĩj mũ, kurẽ tỹ 02 kysẽ tỹ setembro kã. Hãra vẽnhmãn tag vỹ kurẽ ta 06 tá krỹg mũ kysẽ ta Setembro kã. Ũn tỹ vẽnhmãn tag han nỹtĩ ag tỹ Brasil kãki kanhgág kar ag tomẽg nỹtĩ, kar vẽr ũn tỹ vẽnhkajrẽn mũ ag jo nỹtĩ ag mré hã. Kurẽ tag kã ag vẽnhmãn vỹ nén ũ kar to vãme tĩj mũ: pã’i tỹ Governo tỹ kanhgág ag jo política han ja ãn mré hã ag tỹ to vĩj mũ, kar tỹ ver vẽnhkarẽn nỹtĩ tỹ nén kinhrãg jẽ to vãme tĩj mũ gé.

NONOAI (Nelson Xãgrê) to vãme.

Nonoai vỹ kanhgág ag ga ũ nỹ gé, ga tag vỹ Rio Grande do Sul kã nỹ. Ga tag vỹ to vãme ‘e nỹ, mỹr tỹ kurẽ tỹ 04 kysã tỹ maio prỹg tỹ 1978 tag kã kanhgág nĩkrén tỹ 1.100 ke ag vỹ fóg tỹ 1.300 ke kãfór ag pétãn mũ, ag ga tag ki. Pã’i mág tỹ Nelson Xãgrê ke mũn tag ti hã vỹ kanhgág ag mré fóg ag tỹ ag ga kãki nỹtĩ ag pétãn mũ.

Ẽg kurẽ

Kurẽ tỹ 26 kysẽ tỹ abril tag kã ẽmã tỹ “Fág Nhin” Lomba do Pinheiro-POA ki ẽg tỹ ẽg kurẽ han mũ. Brisil ki kanhgág kar ag tỹ kurẽ tỹ 19 kã han tĩ, ag mỹsinsér jé. Hãra jãvo ẽg tỹ “Fág Nhin” ki kurẽ tỹ 26 kã hã han tĩ.
Kỹ ser vẽnhkar tỹ ẽg mré kanhignhir kãmũ tĩ. Nĩka mág kar ójor sĩ nĩ sunsun ẽg tỹ tĩ, kar ẽg tỹ kurẽ tag kã vẽnhgringrén kãtỹvĩn tĩ gé.
Ũ ag tỹ kurẽ tag kã mora ke tĩ, ũn tatá fag mré hã. Kỹ hãvã ser.

Ẽg tỹ Móra ke

Ẽmã ta "Fág Nhin" Lomba do Pinheiro ki Kanhgág, Guarani kar Charrua ag tỹ vẽnhkanhir han nỹtĩ, ag tỹ jagnã kato móra ke vẽ. Ũ tỹ vẽnhkanhir tag han nỹtĩ ag hã vỹ tỹ "Fág Nhin" ki kanhgág ag nỹtĩ. Vẽnhkanhir tag vỹ kysã tỹ agosto kã ke nĩ ver, ti tũg ge vỹ tỹ kurẽ tỹ 01 kusã tỹ Dezembro kã ke nĩ. Kỹ ser ẽg tỹ kurẽ tag kã jagnã kato móra ke kar kuty kã jagnã mré vẽnhgringrén mũ, ẽg tỹ vẽnhkanhir tag han ja tugnĩ.
Ka tỹ ẽg mỹ sér tĩ, mỹr ẽg jykre ta ẽg mỹ ki kro ja tugnĩn.

IX ELESI

Porto Seguro (BA) tá IX ELESI.

Kurẽ tỹ segunda-feira, 22 kysẽ tỹ outubro kã IX ELESI vỹ kutẽ nĩ. IX ELESI vỹ IFBA kãki kutẽ nĩ. Ti kar ge vỹ kurẽ tỹ sexta-feira, 26 kã ke nĩ.