Vãme

UFRGS tỹ ẽg ẽmã ra Kãmũ.

Uri kurẽ tỹ 17 tag kã UFRGS tá kanhgág kar fóg tỹ ẽg ẽmã tỹ FÁG NHIN ki ẽ mré ẽg vẽjẽn pẽ koj kãmũ mũ. Ẽmã ‘e ta kanhgág ag kar fag tỹ ag mré nỹtĩ nĩ gé. Kỹ ẽg mỹ sér tĩ, ẽg tỹ ag mỹ kanhgág vẽjẽn pẽ han kỹ.
Kar tỹ ag mỹ há tĩ gé, ag tỹ ẽg mré ẽg tỹ vẽjẽn han ja kon kỹ.
Ẽg mré ag tỹ mĩ mũ kỹ ki kutyg-tyg, ti tỹ ag mỹ ki hán kỹ.

Vẽnh Jykre

Uri vẽnhkanhrãnrãn fã ag tóg vẽsãnsãn ge nỹtĩ,mỹr ẽg kyrũ kãsir ag vỹ uri ag jykre mĩ mũ sór tavĩn mũ nĩ mré vẽnh jóg ag tóg vẽnhkajrãnrãn fã ag tỹvĩ kri vẽnh jykre tugvãnh kãn kỹ nỹtĩ.Kỹ vẽnhkanhrãnrãn nỹtĩ ẽn ag vỹ mỹ vĩ kórég nỹtĩ unh ri,mỹr vẽnh jóg ag pi ag krã mỹ ge tũg nĩ, ke nỹtĩ ha,Ag tỹ ẽg kri fan kãn kỹ nỹtĩn kỹ ser.Kỹ tóg ẽg hã kã nỹ,ẽg jykre fãg ge ẽg nỹtĩ,mỹr vajka gĩr tag ag hã vỹ tỹ pã'i nỹtĩj mũ.

Governũ/RS vẽ CONCURSO han ge mũ

Governũ vẽ CONCURSO han ge mũ,prỹg tỹ 2011 ki R.S Ke. Kysã tỹ outubro ne 2011 ki tóg Vẽnhkajrãn rãn fã ag mỹ ke nĩ kar tóg ser kysã tỹ janeiro ne 2012 ki tóg ũn tỹ iskóra mĩ rãnhrãj ũ tu nỹtĩ mỹ ke nĩ gé. Kanhgág ag vẽ ag vĩ pẽ ki tag hyn han ge mũ. Kỹ ki ẽmẽg nỹtĩm nĩ.
Hã Vẽ tag kãmẽ ti.
Valmir jẽSĩ.

kanhgág UFSC

kanhgang ne RS kar SC ag vỹ florianópolis tá ag 2º semestre ne fakurnane han nỹtĩ kỹsã kri nũr tỹ 21 ne agosto ã tỹ 07 ne setemru tỹ krỹg mũ.

Kanhgág ag Ga

Nonoai ki kanhgág ag tỹ ag Ga tu vẽmén mũ ki tóg kysẽ pir han rã ha.

Hãra ag tóg semỹnỹ pir ki liminar régre kutãm mũ advogado fóg, ag katu.

Kỹ kanhgág ag vỹ jatun mỹ nỹtĩj mũ fóg ag kãki vãregre kỹ.

Pã'i mág ag to vãmén mãn tu mẽ tu.

Hãra fóg ũ ag tóg jatun mỹ pa nỹtĩ ha,ag tỹ kanhgág ag mỹ ag Ga tug vãnh vã ser.

Ĩnh kãme va tỹtĩ.

ta sỹ posto indigena nonoai tỹ ke nĩ,hãra ĩnh ne kanhgág ũ ag ga kõ ag mré jén,ĩnh amigo Natã mré.kỹ hãvẽ inh sỹ ãjag mỹ nén tój ke ti.

Centro de Formação róm mãn ge.

Kanhgág ag ẽmã tỹ Inhacorá ki governo vẽ Iskóra mág fãg mũ, pryg tỹ 08 ke tóg nĩ ha, tag kã ag tóg papé tu ke mũg tĩ, kar ag tóg ĩn hyn han mũ gé, kar ĩn tag kãmĩ nén ũ vin ge jãvãnh ag tóg mũ ge.
Uri tóg ser kẽjẽ ha, Governo vỹ róm ge mũ, tag ta pã’i mág fi jyjy vẽ Diana L Weiler ke mũ, kanhgág ag vẽ tá rãnhrãj mũ ha ke gé, nén ũ tóg tagtá e tỹvĩ nỹtĩ.
Kanhgág kar ag mỹ ke vẽ Iskóra tag ti, ẽmã tỹ R.S ki ke ag. Kỹ pã’i ag tóg fóg ag mré tag tu ken vẽ, mỹr kanhgág krẽ vẽ e tỹvĩ tĩ uri, mré iskóra vẽ uri kanhgág kar ag mỹ tỹ nén ũ há nĩ.

Ẽg kurso tũg

Kỹ ũri kurẽ tỹ 28 tag kã kysã tỹ julho tag kã ẽg kurso tóg tũg ge mũ, fóg ag ẽmã tỹ Iraí ki. Ẽg tóg e nỹtĩ vẽ ẽg junjun mũ kã, hãra ẽg kanhrãn jẽ ẽn tóg ẽg tỹ ki kurẽ pénkar tá krỹg gen kỹ ẽg mỹ ge mũ: - sỹ ãjag mỹ ge ke ja ẽn hynhan mãn nĩ inh mỹ, tag kar sóg ũ tỹ simỹnỹ ũ kãpẽn ki nỹtĩj ke ẽn kinhra nĩj mũ, ũn tỹ 11 ke tỹvĩ tóg kã jẽj ke nĩ,ke mũ. Kỹ ẽg tóg ser ẽg jamã ra vỹnvỹn kej mỹ ha.Hãra ti kar pi jé, ver kurso rég’re tóg tũ nĩ,hẽre ke mũn tóg tag ki kutẽ mãn mũ ke tũ mỹr Guarita tá. Ẽgno tóg ser fóg ag ẽmã tỹ Campinas-SP tá kutẽj mũ ti kar jé ser.

Ẽmã tỹ Iraí - RS ki Oficina de Gestores Kanhgág Jógo tũ.

Kurẽ tỹ 28 kysẽ tỹ julho tag kã Kanhgág Jogo to Oficia tỹ ti kurẽ ki tũg ge ta krỹg ser. Oficina tag tỹ kurẽ tỹ 18 kã ke kãtĩg hã nỹ, hãra ta ser uri kurẽ tag ka tũg mũ. O ficina tag ki ẽmã tỹ Irai, Guarita, Carreteiro, Inhcorá, Nonoai ag tỹ ki nỹtĩ nĩ.
Hãra ver kanhgág ta gag pate Xokléng régre ag tỹ Oficina tag han gé. Nén ũ ‘e ki kajrãn ẽg tóg, ẽg tỹ ẽg ẽmã tá kar tag tỹ kanhgág ũ ag kajrãn jé. Kỹ ta ser ẽg mỹ há tĩ, mỹr ẽg tỹ ẽg kajrẽn nỹti nỹ ser.

UNIVERSIDADE VẼ KANHGÁG MỸ KURSO VIN SÓR MŨ.

Ẽmã tỹ Santa Maria tá vẽnhkajrãn fã mág vẽ jé ( UFSM), Governo Federal hã vẽ tag kirĩr nĩ, kỹ tag vẽ ser kanhgág tỹ KAINGÁNG ag mỹ kurso ũ vin sór mũ. Kysã tag kã vỹ rom ké, kurã tỹ 18 kã, kỹ tóg kysã ũ ka nĩféj mũ, kurẽ tỹ 19 kã.
UFSM tỹ curso tỹ 08 ke róm mũ, prỹg tag kã, hã vẽ nỹtĩ ser:
- Educação Física;
- Letras;
- Matemática;
- Agronomia;
- Direito;
- Enfermagem;
- Odontologia kar
- Medicina ke gé.
Kaingáng tỹ ũ kirã sór mũ tóg Universidade site rarãj mũ, tag hã vẽ tỹ;
nĩ. Ti kaja tóg R$ 85.00 kej mũ.

Ki vãmén fã (Rádio) Guarita-RS

Guarita ki ẽg vỹ Rádio nỹti ti jyjy ã vỹ Cacique Fongue ke mữ. Tu nĩ tĩ jyjy ã vỹ Ricardo Sales ke mữ, kusẽnki mữsika tavĩn vỹ ke tĩ, javo rẽkẽnhkã ĩnữ vỹ ke tĩ.

RÁDIO COMUNITÁRIO CACIQUE FONGUE FM 89,7.

Pã'i mág

Guarita tá ag pã'i mág ag jyjy ã vỹ tỹ Valdonês Joaquim(Cacique) tĩ (vice) hã vỹ tỹ Marcelino Mineiro ke mũ.

kanhgág tỹ informática tu kinhrãg

VÃME

Kurã tỹ, 19/07 kã ẽg vỹ kanhrãn rãn mãn mũgé, heren kỹ programa térem ge tu ẽg computador ki.

Programa tag jyjy vỹ FIREFÓX ke tĩ, kar ẽg vỹ dowload hyn han kinhrãg mũ gé ARQUIVO mán ag tỹ.

kurso tag vỹ IRAI ki kenĩ kurã tỹ, 18,19,20,21,22,23,25,26,27,28 kã hã kar mũ.

Kỹ hãvẽ ser inh vãme ti.

VOLMAR DA SILVA kanhrãn tĩ.

Irai tỹ Kurso

Kurã tỹ 18 kar 28 ne julho prỹg tỹ 2011,kã ãg tỹ Irai ki kurso ki vẽnh kainhrẽn nỹtĩ.

Fóg ag ẽmã

Uri ẽg tóg fóg ag ẽmã tỹ Iraí ke mũ ẽn ki nỹ tĩ.Ẽg tỹ ver ẽg web kaingag ke mũ ẽn to vẽnhkanhrãnrãn vã ver.Inh pi ne kajrãn mũ ver, hãra tóg inh mỹ há tĩ.Ta ki nỹ tĩ ke ẽg tóg kũrã tỹ 10 ke han mũ.