Vãme

Gufã fi ter

Ẽg tỹ kurẽ tỹ 07, kysẽ tỹ Outubro prỹg tỹ 2010 kã Ẽmã tỹ Ligeiro ki 'Kanhgág Jógo' ki Oficna nĩm nỹtĩ ra, nén ũ tỹ hẽnriké. Ẽmã tag ki ag tỹ gufẽ ũ fi to Agusta Rosa ke mũ fi tỹ tũg, fi prỹg tỹ 100 ra ke vẽ ham. kanhgág tag fi tỹ ta professora Iraci Antônio fi mỹnh fi nĩ vẽ.
Kỹ ser ẽg tỹ oficina nĩm ta krỹ ke sĩ han mũ ver, kurẽ 07 kã, ẽg tỹ oficina ki professor kar ag tỹ Ẽmã tỹ Ligeiro ki ke ag kar fag mré Agusta fi kri "jẽn" to mũ kãn jé.

VẼNHKANHRÃN TO RÁ

ẼMÃ Tỹ LIGEIRO KI ẼG TóG VENHKANHRÃN NỹTĨ Kỹ TÓG ẼG Mỹ SÉR TĨ,MỹR ẼG GĨR KANHRÃN KE VẼ.ẼG KAR TO ARũNũ AG Mỹ RÁN JÉ MỹR AG KI KANHRÓ NỹTĨN JÉ GÉ

web Indigena to véme

ũri kurã tỹ 7kỹso tỹ outubro ki ẽg tóg jagmre venhmãm mũ ẽg kanhgag jogo to vemén mãn je mỹr tóg professor mỹ
ha pe nĩj mũ gĩr ag kanhrãn je. ag kar ẽg rikén ge ke nẽ,ag kre mỹ .Mỹr tog ser tavĩ tĩ~eg mẽm ũ e kanhrãn tĩ
mỹr ti ko ran kỹ mỹj ke mũ .ũn ran já fag vỹ nỹ tĩ kanhri fi kar fágte fi kar Neusa fi

Oficina kutẽj ge

Kurẽ tỹ 07, 08 kar 09 kysã tỹ outubro kã inh mré Gilberto kar Eduardo tỹ Ẽmã tỹ Ligeiro tá Oficina de inclusão Digital ki kanhgág ag kajrẽn mũj mũ.
Hãra Ligeiro tá ke tỹvĩ ag mré ke pijé, Ẽmã tỹ Carreteiro tá ke ag tỹ tá nỹtĩj mũ gé. Mỹr projeto tag jyjy hã vỹ "Web Indígena" ke tĩ, projeto tag hãvỹ oficina hynhan ge tỹ rãnrãj tĩ.

Sã Vẽnhkanhrãm ja.

KURSO HYN HAN MÁG KỸ SÓG NĨ. INH RÃNHRÃJ KAR. SỸ KURSO HAN JA VỸ TỸ
MAGISTÉRIO VÃFY NĨ, KAR SÓG FACULDADE HAN TĨ GÉ. BIOLOGIA UNOCHAPECÓ TÁ,
KAR INH VỸ KURSO DE INFORMÁTICA HAN TĨ GÉ ,KURSO BÁSICO KAR , KURSO AVANÇADO KEGÉ.
SỸ VẼNHKANHRẼN VẼ VER.

vãme

Professor ag vẽnh mãn, Toldo Chimbangue tá

Kurã tỹ 20, 21, 22, 23 kã, kysã tỹ julho prỹg tỹ 2010 kã.
Professor ag tỹ vẽnhmãn.
Chimbangue ki Eskóra Fen'nó ki. Êmã ũ tỹ ke ag tỹ kãmũjẽg gé. Konda ag kar Nonoai ag ke gé. Kurso tag tỹ ẽg mỹ há vyr. Ễg tỹ nenũ kanhrãnrãn jé, jag ã mré.
Kurso tag vỹ ẽg gĩr mỹ vĩnven ke nĩ.
Ẽg tỹ gĩr mỹ ẽmã kar, ẽn vĩnven jé. Computador ã ki, ẽg ẽg kãme tovãnh tũg jé.

( Janete, João Batista e Marcos Garcia)

oficina ki kajrãn

kanhgág jógo tỹ oficina han tag ki isỹ kajrãn. inh mỹ há han tóg, mỹr isỹ nén ũ e kinhrãg. isỹ
kar tag tỹ inh mré inh tĩg ja mĩm kinhra nĩn jé ser.

Isu vẽme.

Kurã tỹ 20,21,22 - ki kysẽ tỹ julho ki prỹg tỹ 2010 kã sóg curso tu tĩ mũ. Ẽmã tỹ Chimbangue tá. Curso tag tá
ẽg vỹ inclusão digital tu vẽmém mŨ. Kỹ ẽg kanhrãnrãn mág mŨ, hẽren kỹ projeto tag kirã jé.

ẼMÃ TỸ DOURADOS KE MŨ TÁ

ẼG TỸ KANHGÁG TỸ 6 KE VỸ TAG KI VYR RIO GRANDE DO SUL KI,ẼMÃ TỸ DOURADOS TÁ ENCONTRO RA.TÁ ẼG VỸ TÃMĨ KANHGÁG KAR AG VIVÉ.KANHGÁG KAR AG TỸ TO KANẼ JUNJUR NỸTĨ ẼN VỸ TỸ ẼG TŨ RIKE JA NĨ HAMẼ.ẼG TỸ ẼG VĨ KI VẼNHRÁNRÁN KỸ GĨR AG GE KEJ KE ẼN HAMẼ.
ẼG TA TỸ GUARITA KI KE TAG TÓG VẼNHRÁNRÁ NỸTĨ HA,HẼRI KE MŨN TÓG PRỸG ŨN JÉ KYNKAR MŨ,ẼG TA TỸ KANHGÁG TỸ GĨR MRÉ RÃNHRÃJ NỸTĨ TAG MỸ KE PẼ VẼ.TI TỸ VẼNHVER ÃJAG MỸ TỸ Ũ NĨN KỸ KE TŨ MỸR KYGNẼ NĨN KỸ VẼSÓ KI KI HAN NĨ,MỸR ẼG TỸ VÃHÃ ẼG VĨ KI VẼNHRÁNRÁN KÃMẼ VẼ HA MẼ.
TỸVĨ VẼ SER INH SỸ ÃJAG MỸ TÓJ KE TI.

VIII ELESI Dourados (MS) tá

VIII Encontro sobre Leitura e Escrita em Sociedades Indígenas tỹ kurã tỹ 24-28 kã, kysã kri nũr tỹ maio kã, ẽmã tỹ Dourados (MS) tá ta kutẽj mũ, UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados tá.

Fóg ag ẽmã tỹ Miraguaí ki ke

Uri kurã tỹ 10 ke kysẽ kri nũr tỹ feverero prỹg tỹ 2010 kã ẽg tóg fóg ag ẽmã tỹ Miraguaí ke mũ tag ki vẽnhkanhrãnrãn kãmũ mãn mũ.Ẽg tỹ ẽg vĩ rán kar,vẽnh kãgrá mré vẽnh kãgrá vogvo tỹ kãputanor kĩ vin kinhrãgrãg ge vẽ.
Kỹ ha mẽ,ẽg mỹ há tỹvĩ ta tĩ,mỹr projeto kamuri tag tóg ẽg ki há han mũ,mré ũ pi ẽg mỹ vé ké ge kej mũ ẽg vĩ ta tũ ke sór nỹ ẽn tũg tũ nĩn jé. Mré tag tugrin ẽg kanhgág tỹ ẽgno tá kãmũ tag ag tóg ve kỹ ki vẽnhkanhrãnrãn sór mũ gé.

(Kréngre - Guarita)

"Web Indígena" Oficina fevereiro 2010

Projeto “Web Indígena” tỹ kurã tỹ 08, 09, 10, 11 kã Oficina de Produção e Postagem de Imagens na Web han mũ, kysã kri nũr tỹ fevereiro kã, ẽmã tỹ Miraguaí (RS) tá ta kutẽj mũ, Instituto Fagundes Varela tá.

Ẽmã tỹ Belo Horizonte tá vẽnhmãn

Kurẽ tỹ 24, 25, 26 kar 27 kã, kysã kri nũr tỹ Novembro, prỹg tỹ 2009 kã vẽnhmãn mág ta kutẽ. Ẽmã tỹ Belo Horizonte – MG ke mũ ẽn tá. Vẽnhmãn tag to ag tỹ 8ª Oficina Para Inclusão Digital ke mũ.

Ministério das Comunicações ta 8ª oficina Digital han.

Ministério das Comunicações ta kurã ta 24, 25, 26, 27 kã 8ª Oficina de Inclusão Digital han mũ, kysã kri nũr tỹ novembro kã. Ẽmã tỹ Belo Horizonte - MG tá ta kutẽj mũ.
Kỹ Ministério ta Projeto Web Indígena kãki "Kanhgág Jógo" mỹ vẽnh vĩ jãnã, kỹ Ong KAMURI tỹ ser ag kã'ũ jãnãj mũ. Hãra Ong KAMURI tỹ ser kanhgág ta 4 ke jãnãj mũ gé, ag tỹ Web indígena jagfy vãme kar vãnhnãn tag vej mũ jé. Ũn mũj ge ag hãnỹ nỹtĩ:
- Sebastião Luis Camargo Ribeiro (Inhacorá tá ke ti vẽ);
- Gilson Nascimento (Iraí tá ke ti vẽ);
- Denilson Emílio Vicente (Guarita tá ke ti);