Vãme

“WEB INDÍGENA”: Kanhgág ag mỹ computador tỹ 30 ke

Kanhgág ag jo rẽnhrẽj jẽ tỹ KAMURI, Projeto Web Indígena tag tỹ rẽnhrẽj tĩ professor Wilmar D’Angelis, vỹ computador tỹ 30 ke tỹ kanhgág ag ẽmã tẽgtũ ra jẽgnẽg mũ. Computador kar ag mré impressora régre vỹ UNICAMP tỹ vin ja nĩ, Instituto de Estudo da Linguagem (IEL) kãki professor ag mré, Faculdade tag kãki ke ag vẽ.
Ong KAMURI tỹ to vãsãn mág kar, nén ũn tag tỹ kijẽn junjun mũ ser. Hã kỹ ser ong KAMURI tỹ kanhgág mỹ pipin mũ.
KAMURI tỹ ẽmã mỹ pipin mũ ag hẽ nỹ nỹtĩ:

Inh kónẽg tỹ iskóra tu tĩg kẽme

Inh kónẽg kã kanhgág tóg goj kri nỹtĩg tĩ . Goj tag jyjy vỹ Rio do mel ketĩ , ẽg ĩn vỹ lona tỹ hyn han kỹ nỹtĩg tĩ kar ũ ag ĩn vỹ ka tỹ hyn han kỹ nỹtĩg tĩ . Hỹra inh kónẽg kã inh mỹnnh fi pi iskóra ki inh rãg sor tĩ . Kijẽn inh ne vãsoki tu jykrég mũ , sỹ iskóra rã tu tĩg jé .

Gĩr ag to vẽme

Kurẽ tỹ 8 kã Prefeitura Municipal de São Valério do Sul,ag tóg educação infantil
to vãmén kỹ kanhgág ag tóg ser ag mỹ há tĩ.hãra kanhgág ag interese pi jé,fóg ag interese vẽ.

(Mauro Cipriano, Inhacorá)

Pã'i ag ẽmã jér mãn ge to vãsãnsãn - Iraí (Nãnga) RS

Ẽmã tỹ Iraí (Nãnga) tá pã`i ag vỹ ga to vãmén mũ ha, fóg tỹ pã`i mág ag mré.
Antropólogo ag tỹ ga rá kar ti kãgrá han mũ ha.
Vãnhver tỹ kãnhmar kutãj vãnh nỹ kanhgág tỹ pã`i ag tỹ fóg ag vãmer kar ag jykre tugnỹm mỹr.Hãra kanhgág tỹ pã`i ag tóg ge mũ:-"Ẽg pi genka tuvãj mũ fóg ag jykre ki vãnhmãn e han jé ẽg tóg pã`i mág tỹ kanhgág kar fóg ag mré, ti tỹ kuvar hãra kãnhmar kikro jé" ge ag tỹ mũ Nãnga ki pã'i ag

Pã'i mág vin mãn

Prỹg tỹ 2000 kã ẽg ta tỹ kanhgág vỹ fóg ag tỹ Pã'i Mág fẽg ke to jykrén fẽ ri ke han,ẽg jamã tỹ GUARITA ki.
Nén ũ tỹ kejẽn ẽg kẽmĩ jagy tĩ ra,vẽnh jykre tag tóg ki kron kỹ tóg vãhã ẽg mỹ há tĩj mũ,Pã'i Mág to.
Fóg tỹ Pã'i Mág ag tóg ẽg mré to tar ja nỹtĩg tĩ gé.Jarĩn mỹ kanhgág jamã kar pi ver ẽg mré to jykrén sór
mũ'.jãvo ẽg jamã tag tóg to tar nĩ,GUARITA ke mũ tag ti.
Kỹ vẽnhjykre tag to Pã'i Mág ve hã vỹ tỹ CARLINHOS ALFAIATE ja nĩ,prỹg tỹ 2000-2004 kẽ.VALDONêS JOAQUIM tóg
Pã'i Mág ke mũ gé sir prỹg tỹ 2005-2008 kã.

Curso kutẽ mãn ge

Kysã tỹ Junho kã kanhgág ag mỹ computador vóg kinhrãg ge ag kajrẽn ge ag tỹ vãse kã curso tag nĩm mãn mũ. Hãra pi ser ẽmã tỹ Guarita tá kutẽj mũ ha, uri tỹ ser ẽmã tỹ Iraí tá ke nĩj mũ ha. Kurẽ tẽgtũ ki kãki kanhgág ag tỹ vẽnh kajrãn nỹtĩj mũ, ag tỹ prỹg tag kã jagnẽ mré vẽnh kajrẽn ge tag ki ke régrég vẽ ha. Junho kãki kurẽ ta 11, 12, 13 kã tỹ kutãj mũ.
Kanhgág ag tỹ ẽmã ũ tá ke ag kato junjun mũ, ẽmã tỹ Guarita, Inhacorá, Cacique Doble, Ligeiro, Carreteiro kar ser Iraí ki kanhgág ag ke gé.

Kanhgág mỹ computador

Campinas-sp ki kanhgág ag jo nén ũ kar to vãmén fã jyjy tỹ KAMURI ke tĩ. Ag pi pir nỹtĩ, ag hã to vẽnh kar tỹ Ong ke tĩ. Ong ta KAMURI vỹ projeto ũ jyjyn, hẽ to ag tỹ Web indígena ke mũ. Tag hẽ jamẽn kỹ KAMURI tỹ Campinas ki faculdade tỹ Unicamp kãki ag pã'i mág ag mỹ projeto Web indígena tag ven mũ. Kỹ ser Unicamp kãki pã'i ẽn ne ti krẽm ke ag mỹ, KAMURI tag mỹ computador tỹ 30 vin ke mũ.